Protecția datelor personale

Informare privind termeni și condiții

S.C. INTERALIA INSURANCE BROKER S.R.L., Persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr. 72, Bl. J3C, Tronson 2, Et. 10, Modul 1001, Sector 3, CUI 26965960 si numar de ordine la Registrul Comertului J40/5303/21.05.2010, autorizata prin decizia nr. 651/09.08.2010 emisa de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor şi inregistrata în Registrul Brokerilor de Asigurare cu nr. RBK-652/09.08.2010 avand contul IBAN RO85CECEB00130RON4186971, deschis la CEC BANK, Sucursala Piata Alba Iulia, reprezentata prin Dna. Paiuc Raluca, avand functia de Administrator, („Broker” sau „Interalia”) colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in vederea prestarii serviciilor de asigurare.

Interalia pretuieste parteneriatul cu dumneavoastra si va respecta viata privata oferindu-va garantia protejarii atat a datelor dumneavoastra cat si a oricaror alte informatii furnizate in desfasurarea relatiei contractuale. În acest sens Brokerul a adoptat masuri tehnice si organizatorice pentru a va proteja pe dumneavoastra si informatiile dumneavoastra de accesul, modificarea, dezvaluirea sau distrugerea neautorizata.

1. Definitii

“Date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”)”. O ”persoană fizică identificabilă” este „o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

”Prelucrarea datelor” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.

”Persoană vizată”– persoana identificată sau identificabilă căreia îi sunt colectate date de către Operator atât în mod direct cât și prin intermediari cu scopul oferirii de servicii determinate atât în nume propriu cât și pe seama partenerilor contractuali.

2. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica Interalia este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam clientilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a furniza serviciile noastre, putem solicita clientilor nostri sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei, beneficiari ai contractului, persoane asigurate.

Datorita gamei diversificate a produselor de asigurare oferite clientilor persoane fizice, Interalia poate prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind în functie de tipul pe produs de asigurare pentru care optati:

• Date personale de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu/resedinta, varsta, data nasterii, sex, telefon, email, CNP, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital, date din actul de identitate, permisul de conducere);

• Date privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari – datele care pot fi colectate in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala, insa pot fi necesare si în cazul altor produse de asigurare);

• Date privind bunurile asigurate (date privind bunurile detinute, date din certificatul de inmatriculare, cartea de identitate a autovehiculului, acte de proprietate, contracte de inchiriere, orice alte documente care probeaza interesul asigurabil, date necesare evaluarii de risc pentru analizarea cererii de asigurare);

•Date financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse);

• Categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi date privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat), date biometrice (semnatura), date privind contraventii, infractiuni sau alte fapte mentionate in documentele emise de poliție aferente dosarelor de dauna ori sanctiuni, condamnari penale sau privind expunerea politica in cadrul verificarii clientelei;

• Date privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si calatorii si in cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare si solutionarea dosarelor de dauna.

• Activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.

• Date de contact ale reprezentantilor persoanelor juridice (ocupatie, functie, istoric profesional, date de contact).

3. Scopurile colectarii si procesarii datelor cu caracter personal

Interalia colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

• prestarea serviciilor de asigurare (ofertarea si emiterea politelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare/politelor, solutionarea daunelor) si de reasigurare;

• raportari interne sau catre alte entitati ale grupului din care Interalia face parte;

• efectuarea de analize statistice;

• solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);

• solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;

• identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de exemplu prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna);

• comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;

• marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi), realizat strict in baza consimtamantului expres primit de la dumneavoastra.

4. Temeiul procesarii

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se va face:

• in baza contractului dintre parti;

• in baza unui temei legal sau in un interes legitim;

• in urma consimtamantului dumneavoastra;

5. Categoriile de destinatari catre care se pot transmite datele cu caracter personal colectate

Avand in vedere complexitatea domeniului si pentru a va putea oferi cele mai noi servicii si informatii datele dumneavoastra sunt prelucrate atat direct cât și prin Imputerniciți, în numele și pe seama Interalia, respectând obligațiile stricte de securitate informatică impuse de standardele grupului.

Prin urmare, in functie de temeiul procesarii, categoriile de destinatari pot fi:

• autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

• furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare (ex. reasiguratori, dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii de regularizare a daunelor, agenti constatatori de dauna, furnizori de call-center si asistenta in domeniul asigurarilor, clinici medicale partenere si service-uri auto partenere, etc);

• prestatori de servicii de marketing, cercetare de piata, studii de satisfactie clienti si alte servicii similare;

• intermediarii implicati in administrarea contractelor dumneavoastra de asigurare (de ex. brokeri, agenti de asigurare – persoane fizice autorizate, etc.);

• alte companii din cadrul grupului;

6. Stocarea datelor personale

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti.

Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari.

7. Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Interalia prelucreaza sau nu date personale care va privesc si care sunt datele procesate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care prevederile legale ne permit divulgarea sursei.

(b) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(c) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”

dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.

(d) Dreptul de a va retrage consimtamantul

Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii

Poate fi exercitat în cazul în care o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Interalia nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

(f) Dreptul la portabilitatea datelor

Presupune dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca, la cererea dumneavoastra, aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(g) Dreptul la opozitie

Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(h) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelordumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.

Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(i) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor.

(j) Dreptul de a va adresa justitiei

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre Broker a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

8. Ne puteti contacta:

a) prin e-mail la adresa: privacy@interalia.ro;

b) printr-o cerere transmisa prin posta la adresa – S.C. INTERALIA INSURANCE BROKER S.R.L., Persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Unirii, Nr. 72, Bl. J3C, Tronson 2, Et. 10, Modul 1001, Sector 3;

c) telefonic la numarul 0722 589 213.

9. Modificari și actualizări ale Termenilor Și Condițiilor de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Întrucât legislația aplicabilă cât și tipurile de servicii furnizare se poate schimba ocazional vă informăm că Termenii și Condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal se pot schimba.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv, fără notificare, modificarea Termenilor și Condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în afară de publicarea noii versiuni pe acest site. Din acest motiv trebuie să verificați frecvent site-ul nostru pentru a vedea noua versiune de Termeni și Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal în vigoare la momentul respectiv.

Aceasta versiune a politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost publicata in data de 15.06.2018.

Asigurări persoane fizice și juridice

Asigurări de viaţă

 • Asigurări de viaţă cu/sau fără capitalizarea banilor investiţi
 • Planuri de investiţii – asigurări unit-linked

Asigurări de sănătate

 • Intervenții chirurgicale ca urmare a unui accident şi/sau a unei îmbolnăviri în România sau în străinătate

Asigurări medicale de călătorie – Travel

 • Asigurări individuale de călătorie în străinătate
 • Asigurări de călătorie/muncă în străinătate pentru grupuri (tip blanket)

Asigurări de locuinţă

 • Asigurare facultativă de locuinţă
 • Asigurare obligatorie PAD

Asigurări auto

 • RCA individual sau parcuri auto
 • Casco individual sau parcuri auto

Asigurări de răspundere

 • Asigurare de răspundere civilă generală
 • Asigurare de răspundere a chiriaşului faţă de proprietar
 • Asigurare de răspundere a proprietarului faţă de chiriaş
 • Asigurare de răspundere civilă a angajatorului faţă de angajaţi
 • Asigurare de răspundere a producătorului
 • Asigurare de răspundere civilă profesională
 • Asigurarea răspunderii juridice a administratorilor şi directorilor societăţilor comerciale (D&O Liability)

Asigurări generale de bunuri imobile şi mobile şi a celor în construcţie

 • Asigurări de bunuri
 • Asigurarea echipamentelor electronice
 • Asigurarea valorilor
 • Asigurări privind întreruperea activităţii, pierdere de profit
 • Asigurări de construcţii – montaj

Asigurări de garanţii şi credite

 • Asigurări de garanţii
 • Asigurarea de neplată a creditelor comerciale

Asigurări speciale pentru persoane juridice

 • Asigurări Cargo
 • Asigurări CMR
 • Asigurări Agricole
 • Asigurări Maritime

Alte asigurări

 • Asigurarea contra evicţiunii dreptului de proprietate (Title Insurance)